STRANGE BOYS - SADDEST

 A very sad, yet rad live performance by the Strange Boys.